title-photo

Koordinátor BOZP na staveništi

img

Koordinátor BOZP na staveništi

Dokumentace

 • Zpracování Oznámení o zahájení prací pro oblastní inspektorát práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. – musí být předloženo na OIP min. 8 dní před předáním stavby
 • Plán BOZP pro přípravu stavby – součást dokumentace pro stavební povolení dle požadavku investorů nebo financující banky
 • Zpracování plánu BOZP na staveništi před zahájením stavebních prací dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.
 • Registr právních předpisů před zahájením stavebních prací dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb.

Služby – činnost koordinátora BOZP na staveništi dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.

 • Kontrolní prohlídky staveniště za účelem plnění plánu BOZP a právních předpisů. Součástí této činnosti dále je:
  • průběžná aktualizace plánu BOZP na staveništi (pokud bude zpracován) včetně prokazatelného seznámení (školení) pověřených osob jednotlivých zhotovitelů
  • průběžné hodnocení rizik na pracovištích a návrh příslušných opatření
  • kontrola dodržování předpisů a plánu BOZP na staveništi
  • kontrola používání ochranných pracovních prostředků
  • kontrola bezpečnostního značení
  • účast na koordinačních schůzkách s dodavateli

 

Přehled povinností souvisejících s výkonem Koordinátora BOZP, které vznikají zadavatelům staveb při různých situacích na staveništi

Popis situace Povinnosti zadavatele stavby
Počet zhotovitelů provádějících stavbu Budou na stavbě prováděny práce dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.* Rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.** Zpracovat plán BOZP Zaslat oznámení o zahájení prací na OIP Určit koordinátora při realizaci stavby
1 ano - ano ne ne
- ano ano ano ne
2 a více - - ne ne ne
ano - ano ne ne
- ano ano ano ano

 

* Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m
 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5m
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů
 • práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • potápěčské práce
 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

** Rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:

 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

Vždy najdeme optimální řešení pro vaši společnost!

 • Navštívíme vás a navrhneme řešení přesně pro vaši společnost "na míru". Tato návštěva a následné zpracování nabídky je bezplatné
 • Způsob financování služeb záleží pouze na vašem rozhodnutí
  • paušální platba za předem definovaný balík služeb
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sazba za mimořádné služby, samozřejmě dle předem odsouhlaseného rozsahu služeb