title-photo

Péče o životní prostředí

img

Péče o životní prostředí

 • Činnost externího ekologa pro malé a střední průmyslové podniky (např. zajištění ohlašovacích povinností, vedení evidence odpadů, komunikace s úřady, sledování požadavků právních předpisů, atd.).
 • Audit zaměřený na plnění povinností v oblasti životního prostředí (v rozsahu všech oborových zákonů v oblasti životního prostředí – např. ovzduší, voda, odpady, chemické látky a směsi, ADR, atd.).
 • Poradenství v oblasti nakládání s odpady (např. zpracování identifikačních listů odpadů, provozních řádů pro zařízení nakládající s odpady, zpracování hlášení, atd.).
 • Poradenství v oblasti nakládání s odpadními vodami, zpracování plánů opatření pro případ ohrožení kvality vod (podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
  o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu).
 • Zpracování provozních řádů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.., jako součást žádosti o povolení zdroje znečišťování ovzduší.
 • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s látkami a směsmi nebezpečnými pro lidské zdraví (podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). Zajištění projednání těchto pravidel a zajištění školení ve smyslu těchto pravidel.
 • Hodnocení ekologické újmy na základě zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, v platném znění.
 • Poradenství v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění a podle platné legislativy EU).
 • Překlad (Aj – Čj) a úpravy bezpečnostních listů podle legislativy REACH (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění).
 • Poradenství při zajišťování komunikace s dodavateli a odběrateli v souvislosti s nakládáním s chemickými látkami a směsmi.
 • Další poradenské činnosti dle potřeby, např. označování obalů chemických látek a směsí, školení k nakládání s chemickými látkami a směsmi,
  tvorba a úprava registru chemických látek a směsí, apod.
 • Zpracování oznámení záměru pro zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
 • Poradenství při komunikaci s úřady v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Vypracování nebo revize interní dokumentace podniku související s ochranou životního prostředí.

ADR

 • Audit povinností v rámci ADR včetně vypracování auditní zprávy.
 • Obecné školení v oblasti ADR.
 • Služby bezpečnostního poradce ADR zahrnující povinnosti podle bodu 1.8.3.3. dohody ADR, a to zejména:
  • dohled na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí;
  • poradenství při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí (např. klasifikace nebezpečných věcí, označování, balení, atd.);
  • příprava výroční zprávy pro vedení podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí;
  • spolupráce při zpracování interní dokumentace související s přepravou nebezpečných věcí.

Vždy najdeme optimální řešení pro vaši společnost!

 • Navštívíme vás a navrhneme řešení přesně pro vaši společnost "na míru". Tato návštěva a následné zpracování nabídky je bezplatné
 • Způsob financování služeb záleží pouze na vašem rozhodnutí
  • paušální platba za předem definovaný balík služeb
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sazba za mimořádné služby, samozřejmě dle předem odsouhlaseného rozsahu služeb